top of page
ค้นหา
 • รูปภาพนักเขียนThanya Aroma

ครบทุกเรื่อง ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการ จาก สบส.

อัปเดตเมื่อ 10 ส.ค. 2563

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุกแห่งที่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.นี้ ต้องขออนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ทั้งด้านสถานที่ การให้บริการ และความปลอดภัย ปัจจุบันมีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการทั่วประเทศกว่า 12,200 แห่ง

ธรรญานวดเพื่อสุขภาพ ได้รวบรวมข้อมูลครบเครื่อง เรื่องการขอใบอนุญาต ให้ผู้ประกอบการได้ศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 เตรียมะอกสารให้ครบถ้วน ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ (สพส.1 )

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

สพ1
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 120KB

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ

(กรณีนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือบริคนห์สนธิ)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผุ้รับใบอนุญาต

 2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง ซึ่งออกไม่เกินหกเดือน และต้องมีการประทับตรา จากหน่วยงาน/คลินิกที่รับรอง)

 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท(หนังสือบริคนห์สนธิ) พร้อมสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล (กรณียื่นในนามนิติบุคคล) และวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทต้องระบุ กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือสปา)

 4. ใบมอบอำนาจ(กรณีผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลมอบหมายให้บุคคลอื่นทำแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ

เอกสารหลักฐานสถานที่ที่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

 1. แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

 2. แบบแปลนหรือแผนผังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นคำขอฯที่ สามารถคำนวณพื้นที่ได้

 3. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร กรณีผู้ยื่นคำขอไม่ใช่เจ้าของอาคาร หรือสถานที่ตั้ง ต้องมีสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารจากเจ้าของ อาคารหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์(สัญญาเช่าที่ยังไม่หมดอายุ/หนังสือ ยินยอมให้ใช้สถานที่) และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน ที่แสดงที่ตั้งของพื้นที่

เอกสารหลักฐานผู้ให้บริการ (พนักงานนวดและสปา)

 1. บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการ

 2. สำเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้บริการ

 4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล

 5. เอกสารหลักฐานผู้ดำเนินการสปา (กรณีขอใบอนุญาตประกอบกิจการสปา)

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำป้ายชื่อกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และจิดหน้าอาคารซึ่งสามารถมองเห็นชัดเจน การตั้งชื่อสถานประกอบการ มีระเบียบดังต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นภาษาไทย ชื่อร้านไม่มีลักษณะโอ้อวดเกินความจริง หรือทําให้เข้าใจว่า สามารถบําบัดรักษาโรคได้

 2. ไม่สื่อความหมายไปทางลามก อนาจาร หรือ ขัดต่อ ความสงบเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงา ไม่อ้างอิงสถาบ้นพระมหากษัตริย์ เว้นแต้ได้รับ พระบรมราชานุญาต หรือพระราชานุญาต

 3. ภายในจังหวัดเดียวกัน ชื่อต้องไม่ซ้ํากัน ยกเว้นเป็น ผู้ประกอบการเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน หรือมี หนังสือยินยอมจากผู้รับ ใบอนุญาตรายเดิม จึงสามารถให้ใช้ชื่อซ้ํากันได้ แต่ต้องมีการบอกสาขาที่ชัดเจน

 4. หากมีป้ายชื่อหากมีชื่อภาษาต่างประเทศ ต้องมีขนาดตัวอักษรเล็กกว่าภาษาไทย

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง

การเตรียมสถานที่

 1. พื้นที่ภายในสถานประกอบการมีการแยกเป็นสัดส่วน พร้อมอุปกรณ์ในห้อง แต่ต้องไปลับดาเกินไป และไม่สามารถล็อคได้ มีม่านกั้น ห้องเปลี่ยนชุด

 2. พื้นที่อากาศโปร่ง มีแสงสว่างพอเพียง จัดให้มีพัดลมดูดอากาศ ถ้ามีการใช้น้ำ ต้องมีการติดวัสดุกันลื่น หรือผ้ายาง มีการจัดระบบสิ่งปฏิกูล หรือขยะ ใช้ถังขยะที่มีฝาปิด มีป้ายบอกห้องน้ำชายหญิง มีระบบไฟสำรอง

 3. มีระบบสัญญาณเตือนเพลิง ไหม้และติดตั้งเครื่องดับเพลิง ณ บริเวณเข้า-ออกหลัก อย่างน้อย 1 เครื่อง พร้อมหลักฐานตรวจสอบความพร้อมใช้งาน

 4. มีฉลากแสดงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์

หากทางร้านมีบริการเกี่ยวกับการอบไอน้ํา อบซาวน่า อ่างน้ำวน บ่อน้ำร้อน หรือน้ำเย็น ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอื่นใดที่มีการใช้ความร้อน หรือความเย็น

ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพิ่มเติมต่อไปนี้

 1. มีป้ายเตือนข้อควรระวังในการอบสมุนไพร

 2. มีป้ายแสดงการตรวจสอบอุปกรณ์

 3. มีนาฬิกาและเครื่องวัดอุณหภูมิชัดเจนอื่นๆ

1. มีเล่มเมนูบอกอัตราค่าบริการชัดเจน

2. มีเอกสารการซักประวัติลูกค้า

3. หนังสือทะเบียนประวัติพนักงาน

4. พนักงานมือป้ายชื่อชัดเจน แต่งตัวสุภาพ


ผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนน สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2193 7000 ต่อ 18226 หรือ 18106 หรือ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ หรือ www.thaispa.go.th

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนการบริการเพื่อสุขภาพจะทำการลงพื้นที่ตรวจประเมิน โดยใบอนุญาตจะมีอายุ 5 ปี หลังจากผ่านการประเมินแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีการลงพื้นที่เป็นระยะเพื่อตรวจประเมินว่าแต่ละร้านได้มีการรักษามาตรฐานอยู่หรือไม่ และมีการต่อใบอนุญาตทุก 5 ปีค่ะ

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาเอกสาร โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือเพิ่มเติม ได้ที่นี่

หนังสือคู่มือเอกสารสถานประกอบการ
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 18.78MB

รวบรวมข้อมูล โดย ธรรญา นวดเพื่อสุขภาพ

Thanya Aroma Massage for Health

🍀 LINE Official: @ThanyaAroma คลิก https://lin.ee/51zVF2R

⏱ เปิด 10:00 - 22:00 ค่ะ

🌐 https://www.thanyaaromamassage.com/

< 4 สาขา 🏠>

▫️ลาดพร้าว ซ.1 📲089-8901870

▫️SYM Condo วิภาลาดพร้าว 📲089-8901870

▫️ข้าง Central EastVille 📲063-2361669,

▫️กิ่งแก้ว - สุวรรณภูมิ (สนามไดร์ฟวินด์มิลล์ อะรีน่า) 📲063-2361669


ดู 1,371 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page